چرا بعضی کشورها از ماسک استفاده می‌کنند و بعضی نه؟