وقتی می‌روی جوانی، وقتی برمی‌گردی باید ستاره باشی'