عراق قربانی رقابت میان ایران و آمریکا
02.04.2020 - 10:29

تنش در عراق میان ایران و آمریکا بالاگرفتە است. در حالیکە در هفتەهای اخیر شاهد عملیات نظامی نیروهای ضد آمریکائی در عراق علیە نیروهای نظامی این کشور و تلافی متقابل آمریکا بودەایم، با بالاگرفتن بحران تشکیل دولت در عراق و مامورکردن عدنان الزرفی از طرف برهم صالح برای تشکیل دولت (الزرفی مورد تائید همە نیروهای شیعی نیست و گویا بە آمریکای ها نزدیک است)، و نیز واردشدن قاآنی فرماندە جدید سپاە قدس بە بغداد برای تاثیرگذاری بر روند تشکیل دولت جدید در این کشور، رجزخوانی ها از طرف همە طرفین درگیر وارد مرحلە جدیدی شدەاست.

عراق یکی از کشورهائی است کە مبتلا بە کرونا شدەاست و بە علت شرایط ویژە این کشور حتی کشوری مانند فرانسە اعلام کردە است کە بعلت شرایط بهداشتی آن، نیروهای نظامی خود را از عراق خارج می کند. لازم بە یادآوری است کە بگوئیم عراق هم مانند دیگر کشورها سیاست قرنطینە را از ٢٥ اسفند آغازکرداست.

اما درست در چنین شرایط بحرانی در حالیکە این کشور با مشکل تشکیل دولت روبرواست، دولتهای ذی نفوذ جمهوری اسلامی و آمریکا در این کشور، رقابت خود را فراموش نکردەاند و برای اعمال سلیقە و نفوذ خود تا پیش رفتن بە مرز درگیری نظامی (مستقیم و غیر مستقیم) آمادەاند. یعنی عراق در شرایط بحران کرونائی کە نیاز بە آرامش برای مبارزە با این معضل عموم بشری دارد، در آستانە خطر جنگ نیابتی، نیمە نیابتی و حتی مستقیم میان قدرتهای ذی نفوذ قرار گرفتەاست.

در حالیکە آخیم اشنایدر، مدیر اجرایی برنامه توسعه ملل متحد از همه گیری بحران سلامت و بجای گذاشتن زخم عمیق در اقصی نقاط جهان می گوید، در حالیکە او از این می گوید کە اگر حتی انسانها بعلت کرونا جان خود را از دست ندهند اما حقوق، فرصت ها و شان انسانی اشان از دست می رود، در حالیکە از شکنندە بودن و ضعف بیمارستانها می گوید و تاکید می کند کە  بیش از هفتاد و پنج درصد از افرادی که در کشور هایی با کمترین سطح توسعه زندگی می کنند به آب و صابون نیز دسترسی ندارند، اما هستند نیروهائی کە در چنین شرایطی از طموع سیاسی خود عقب نمی نشینند و حاضرند حتی در شرایط کرونائی نیز از تشدید بحرانهائی سیاسی تا مرز درگیری نظامی عقب نشینی نکنند.

عراق بە آرامش نیاز دارد تا همانند دیگر کشورها بتواند بهتر بر مقابلە با کرونا متمرکز شود، و این تمرکز احتیاج بە هماهنگی و همکاری میان نیروهای ذی نفوذ در این کشور بحران زدە هم دارد. آمریکا و ایران باید از طموح سیاسی خود دست بردارند و در مرحلە فعلی سیاستهای خود را بر اساس مواجهە با کرونا تنظیم کنند. کمااینکە گسترش کرونا در این دو کشور و ضعف مدیریت و سیستم بهداشتی آنها نشانی است از آنچە در عراق در پی آن هستند.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما