استراتژی متفاوت مقابله با کرونا در کشورهای نوردیک (دانمارک ،سوید ،فنلاند و ایسلند