به‭ ‬وقت‭ ‬دست‭ ‬شستن‭ ‬ناگهان‭ ‬از‭ ‬شیر‭ ‬میترسم!‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬