وقتی به کرونا می‌رسیم، جمهوری اسلامی ‌ایران نه سیاست دارد نه پول!