چگونه بدون تنش از عهده آموزش فرزندان در قرنطینه بربیاییم؟