پایتختی که از همسفر و ممل آمریکایی برای جذب مخاطب استفاده کرد