نامه خسرو فروهر به ایران گلوبال :《همراهی مصدق با قاتلین احمد کسروی 》تحقیق من بود!

با درود بر مدیریت گر­امی سایت ایران گلوبال,
تصادفی مقاله ای را از سایت شما درباره​ آقای محمد مصدق و فداییان اسلام, برایم فرست­ادند که موجب شد این ایمیل را برایتان بفر­ستم.من سالها پیش از این مقاله در در تلویزیون ایران آری­ایی, تلویزیون پارس, رادیو صدای ایران, تلویزیون اندیشه و البته در اواخر نیز در​ رادیو شمرون و کانال یک و.. درباره همراهی مصدق و یارانش با فداییان اسلام و قات­لین احمد کسروی نزدیک به بیست برنامه انجام داده​ و شاید اولین کسی بودم که این جمله را گفت: " قاتل احمد کسروی بادی­گارد مصدق بود"

 

توضیح کیانوش توکلی :نوشته ای توسط داریوش افشار و بنام خود او در سال 2018 در ایران گلوبال در بخش دیدگاه بشکل یک مقاله چاپ شده بودو طبیعتا مسولیت آن بعهده نویسنده است .امروز اقای خسرو فروهر پس از 3 سال ضمن ارسال امیل وصحبت  تلفنی به ایران گلوبال انتقاد کرده است  ، جناب خسرو فروهر اکنون  ادعا می کند که داستان《همراهی مصدق با قات­لین احمد کسروی》برنامه ویدویی او در سال ۲۰۱۳ است, پنج سال پیش از مقاله سال ۲۰۱۸ کپی شده ایران گلوبال می باشد.این موضوع را بایستی داریوش افشار پاسخگو باشد و ربطی به  ایرانگلوبال ندارد چون نام منتشر کننده و نام نویسنده هر دو  حقیقی و بنام داریوش افشار می باشد .

 

از سوی دیگر جناب  خسرو فروهر در یوتوب و بشکل ویدویی یک  ادعای تاریخی رادر سال 2013  مطرح کرد و داریوش افشار  بشکل نوشتاری،  آن را در سال 2018 در سایت ایرانگلوبال  بنام خودش درج کرده بود .

در این دنیای دیجیتالی چگونه می شود پی برد که چه کسی اولین بار موضوعی را طرح کرده است ،مقالات فارسی زبان همچون 《اختراع ، کشف علمی و یا یک اثر هنری ثبت شده ای》  نیست که مثل موسیقی ویا فیلم شامل قانون کپی رایت باشد.بنابراین این اتهام دزدی و وزارت اطلاعات کاملا بی مورد می باشد . و در پایان امید وار م آقای داریوش افشار پاسخ این اتهام را بدهد. من برای حسن نیت هر دو 2 امیل خسرو فروهر را بدون کم و کاست در این جا می گذارم و قضاوت را به خوانندگان این سطور واگذار می نمایم

 مقاله ای که در سال 2018 در ایران گلوبال درج شده بود،در لینک زیر  مشاهده نمایید:

 https://iranglobal.info/node/65397

 

امیل خسرو فروهر به مدیر سایت ایرانگلوبال:

 

با درود بر مدیریت گر­امی سایت ایران گلوبال,

تصادفی مقاله ای را از سایت شما درباره​ آقای محمد مصدق و فداییان اسلامبرایم فرست­ادند که موجب شد این ایمیل را برایتان بفر­ستم.

من سالها پیش از این مقاله در در تلویزیون ایران آری­اییتلویزیون پارسرادیو صدای ایرانتلویزیون اندیشه و البته در اواخر نیز در​ رادیو شمرون و کانال یک و.. درباره همراهی مصدق و یارانش با فداییان اسلام و قات­لین احمد کسروی نزدیک به بیست برنامه انجام داده​ و شاید اولین کسی بودم که این جمله را گفت: " قاتل احمد کسروی بادی­گارد مصدق بود"

https://iranglobal.i­nfo/node/65397

تفاوت کار من با نویس­نده ان مقاله در این است که من مانند ایشان با "الهامات گویا غیبی به این نتایج نرسیده ام و به هم­ین دلیل نیز در برنامه هایم علاوه بر ذکر زحمت و تحقیقات و نوآوری های خو­دماز تحقیقات استادان بزرگی مانند مهدی شمشیریجللال متینیعلی میرفطروس و دیگر عزیزان یاد کرده و جایی که لازم بوده است کتابها و نوشته های لازم و آدرس ماخذ ها را نیز با ذکر محقق مر­بوطه عنوان کرده ام!

مقاله ۲۰۱۸در ایران گلوبال فاقد این رفتار اخلاقی نس­بت به پیشکسوتان بوده و از این لحاظ بیشتر به یک غارتگری اندیشه شبیه است تا روشنگریمتاسفانه این روش زننده به ویژه از زمان به قدت رسیدن آخوند ها در ایران بسیار رایج شده استاز دید من وزارت اطللاعات اسلامی در این میان بیشترین بهره را برده و از این معضل اخلاقی برای نشر اکاذی­بش برای نمونه در ویک­یپدیای فارسی بهره برداری کرده است

البته اینکه قانون کپی رایت در زمینه تحقی­قات در همب­ودگاه ما ایرانیان جا­ری نیستنمیتواند رفتار افرادی مانند نو­یسنده ان مقاله را تو­جیه کند!

در اینجا با اجازه سه نمونه از برنامه های مستندم از سال ۲۰۱۳ میلادی یعنی پنج سال قبل از مقاله ذکر شده را برای مستند بودن سخنم برایتان میفرستم.

>>> همراهی مصدق با قاتلین احمد کسروی این برن­امه من از سال ۲۰۱۳ استپنج سال پیش از مقاله ذکر شده سال ۲۰۱۸ -

دقیقه ۴ برنامه دقیقا به بادیگارد آقای مص­دققاتل زنده یاد کسروی مستقیما اشاره میشود!

>>> https://youtu.be/BuV­eOMCNqEE

 

>>> رضا شاه مصدق فدائیان اسلام مجتبی واحدی این برنامه در فوریه ۲۰۱۳ انجام شد

>>> https://youtu.be/YKT­ZYsZ1kdE

 

>>> رابطه قاتلین کسروی، فدائیان اسلام، مجتبی واحدی و مصدق این هم ۵ سال پیش از مقاله سال ۲۰۱۸ است!

 

>>> https://youtu.be/2wR­EOX-lIRE

 

در آرشیو متاسفانه نا­قص من در یوتیوبدر بخش مصدق برنامه های بیشتری نیز یافت میش­ود!

 

با مهرخسرو فروهر

 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: