هلین بولک؛ خواننده ترک که در بحبوحه کرونا در اعتصاب غذا درگذشت