امام خمینی نمی‌دانسته که زن‌ها هم به توالت می‌روند!