امام زمان اراده کند، این دستگاه ویروس‌ها را خفه می‌کند!