بگذار تفنگها خاموش باشند!
02.05.2020 - 11:11

شیوع بیماری کرونا، بعنوان یک معضل عموم بشری، جوامع بشری را روبروی سئوال مهمی قرار دادەاست: "تلاش هماهنگ تمام بشریت برای غلبە بر این تهدید جهانی و یا بمانند سابق ادامە دادن بە همان سیاستهای ماقبل کرونائی؟"

در خبرها آمدە است کە بعلت اختلاف میان چین و آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، این شورا نتوانستە بر سر قطعنامەای در مورد آتش بس جهانی بە مدت نود روز بە توافق برسد. پس یک بار دیگر بشریت از اتخاذ یک تصمیم درست برای مقابلە با یک معضل عموم بشری ناتوان ماندەاست. قطعنامەای کە قرار بود بە تصویب برسد تا جامعە جهانی بهتر بتواند بە مبارزە علیە این بیماری در کشورهای جنگ زدەای مانند یمن و افغانستان بپردازد. در مورد علت این اختلاف گفتە می شود کە بحث بر سر قید نام و یا عدم قید نام سازمان بهداشت جهانی در این قطعنامە بودەاست. آمریکا بعنوان کشوری کە کمکهای مالی خود بە این سازمان را قطع کردەاست و از این سازمان بخاطر نظر مثبت بە تلاشهای چین برای مبارزە با کرونا گلەمند است، مخالف قید نام این سازمان در قطعنامەبودەاست! و این چنین دولت ترامپ بار دیگر دشمنی خود را با سازمانهای جهانی بە اثبات می رساند.

'لەتیف هەڵمەت' شاعر کرد در شعری می گوید: "بگذار تفنگها خاموش باشند / کودکی می خواهد بخوابد." و در ادامە همین شعر باید گفت کە "بگذار تفنگها خاموش باشند  /کرونازدەای می خواهد بە زندگی برگردد."

و این چنین تراژدی عدم مسئولیت قدرتهای جهانی، بویژە ایالات متحدە آمریکا، دوبارە خود را نشان می دهد.  

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما