پارتیزانیسم ترامپ
14.05.2020 - 10:45

دامنە قدرت مانور ایالات متحدە در سطح جهانی بسیار بالاست و هیچ کشوری بە اندازە این کشور درگیر مسائل مختلف در اقصاء نقاط جهان نیست. بعد از بە قدرت رسیدن ترامپ درگیریهای سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی این دولت نمودهای برجستەتری یافتەاند. از حضور و نمایش قدرت در بحران سوریە گرفتە تا عراق، ایران، خلیج فارس، کرە شمالی، ونزوئلا، روسیە، اروپا و چین این کشور بشدت درگیر پیشبرد سیاست و منافع خود است. وضعیت طوری است کە در هر پریود زمانی تمرکز از جائی بە جائی دیگر منتقل می شود و این کشور را بشدت درگیر مسائل جاری جهانی کردەاست.

اما این بار با شیوع ویروس کرونا پیشبرد این سیاست در زمینە کاملا متفاوتی اجراء می گردد. در حالیکە اقتصاد ایالات متحدە از سە ماە قبل هفت تریلیون دلار آسیب دیدە و و بیش از سی میلیون نفر کار خود را در این کشور از دست دادەاند، این سئوال مطرح می شود کە واقعا توان حقیقی ایاات متحدە در پیشبرد سیاست تقابل با کشورهای جهان و تلاش برای تحمیل خود چقدر از امکان پیروزی واقعی برخوردار است؟ کشوری کە پاوزە نمی دهد و با گردانیدن نوک پیکان حملاتش از کشوری بە کشور دیگر در سطح جهانی درصدد است جایگاە قبلی خود را دوبارە بدست بیاورد و بهر تقدیری کە شدە معارضان، رقیبان و معاندان خود را کنار بزند.

روزنامە آفتاب یزد بە نقل از نشریە اکونومیست چندی پیش خبرداد کە بنابر توصیفی کە از این نشریە راجع بە وضعیت اقتصادی جهان ارائە شدەاست تا پیش از شیوع ویروس کرونا، نشانه‌هایی از پایان جنگ تجاری چین و آمریکا وجود داشت و به همین دلیل نهادهای بین‌المللی، نسبت به رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰، خوش‌بین بودند... اما حالا، همه‌چیز زیر سایه همه‌گیری کرونا قرار گرفته است. نشریە اکونومیست اضافە می کند کە در بهترین حالت، همه هم اکنون نسبت به رشد اقتصادی بدبین هستند و رشد اقتصادی در تمام جهان نزدیک به صفر خواهد بود... منطقه یورو رشد منفی به اندازه منفی ۹ درصد، انگلستان منفی ۸ درصد، ایالات متحده آمریکا منفی ۷.۵ درصد و ژاپن، منفی ۴.۵ درصد خواهند داشت. نشریە در ادامە می گوید کە جالب آنکه کشور چین که منشا ویروس کرونا بود، در بهترین شرایط نسبت به دیگران قرار دارد. رشد اقتصادی چین در سناریوی بد، منفی ۳ درصد خواهد بود، در سناریوی متوسط ۳ درصد و در بهترین حالت، ۶ درصد رشد خواهد کرد.

و این بدترین حالت موجود متصور برای ایالات متحدە است. تصور اینکە وضعیت رقابت اقتصادی میان چین وآمریکا بدتر از آنی بشود کە قبل از کرونا وجود داشت برای این کشور یک کابوس است. بیهودە نیست در شرایط کنونی تمرکز آمریکا بشدت روی چین رفتە است و اخیرا با متهم کردن چین بە احتمال دزدیدن اطلاعات آمریکا در تلاش برای ساختن آنتی ویروس کرونا، دامنە درگیری های لفظی را بە اوج خود رسانیدەاست.

بە نظر می رسد سیاستی کە ترامپ در مواجهە با رقیبان و دشمنان خود در سطح جهان اتخاذ کردەاست تا حالا نە تنها جواب مثبت نگرفتە است، بلکە این کشور را با مشکلات جدیدتری مواجە کردەاست. بیهودە نیست کە در داخل ایالات متحدە سیاستهای دولت ترامپ با مخالفت شدید جریان اپوزیسیون روبرو شدەاست. مخالفانی کە معتقدند پیروزی ایالات متحدە در این رقابت جهانی کاملا وابستە بە همکاری با متحدین همیشگی خود در سطح جهانی و بازگشت بە سیاست همکاری با نهادهای بین المللی است. زیرا جهان چە بخواهیم و چە نخواهیم وارد دورانی چند قطبی با منافع چند جانبە شدە است و بنابراین عقل سلیم می طلبد کە قبل از هر چیز بە چنین واقعیتی اذعان کرد. امری کە اروپا بە آن رسیدە است و در تلاش است تا سیاستهای کلان خود را در سطح جهانی همگام با آن تدوین کند.

جنگ و گریزهای ترامپ در سطح جهانی و سیاست پارتیزانی او کە خود را در تحرک شدید نیروها (در حوزە سیاسی و اقتصادی و نظامی) و انتقال مستمر آنها از منطقەای بە منطقەای دیگر خود را باز می یابد برای ایالات متحدە دستاورد چندانی نخواهد داشت. مورد کرە شمالی، ایران، سوریە، ونزوئلا، چین، اروپا و روسیە بخوبی این واقعیت را نشان می دهند. ایالات متحدە چارەای بجز بازگشت بە عقل سلیم ندارد.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما