پایان فرمانروایی بی بی سی فارسی در فضای رسانه های برون مرزی!

در سالهای اخیر، عواملی چند موجب پایان فرمانروایی بی بی سی فارسی در فضای رسانه های برون مرزی که برای درون کشور برنامه پخش میکنند، شده است.
شاید، اولین ومهمترین عامل، سیاسی کلی دولت بریتانیا و بطور اخص وزارت امورخارجه آن نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران باشد. دستورالعمل مسئولین بریتانیایی بخش فارسی بی بی سی را به زیر دستان ایرانی خود میتوان در این گفته خلاصه کرد: "

ايا بي بي سي فارسي بي طرف و مستقل است؟

اصغر جيلو ، دكتر ناهيد حسيني و هوشنگ  (از گر وه شهاب )در نقد بي بي سي در شش محور صحبت كردند

در سالهای اخیر، عواملی چند موجب پایان فرمانروایی بی بی سی فارسی در فضای رسانه های برون مرزی که برای درون کشور برنامه پخش میکنند، شده است.
شاید، اولین ومهمترین عامل، سیاسی کلی دولت بریتانیا و بطور اخص وزارت امورخارجه آن نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران باشد. دستورالعمل مسئولین بریتانیایی بخش فارسی بی بی سی را به زیر دستان ایرانی خود میتوان در این گفته خلاصه کرد: "یار شاطر دولت بریتانیا اما نه بارخاطرجمهوری اسلامی" باشید. بر این اساس، بخش فارسی بی بی سی در برنامه ریزی فعالیتهای خبری وروزنامه نگاری خود تا آنجا آزادی عمل دارد که حساسیت وتنش اضافی درمناسبات جمهوری اسلامی با دولت بریتانیا را موجب نشود. چنین سیاستی، بالقوه میدان فراخی برای مسئولین بی بی سی فارسی فراهم میکند که سقف سیاست خود را تا تا آستانه تحمل جمهوری اسلامی، تنظیم کنند. روشن است که این رویه، مانع بزرگی برای انطباق فعالیتهای این موسسه خبری با انتظارات اپوزیسیون منتقد حکومت ومردم ناراضی در درون ایران است که خواهان شنیدن حقایق نصفه ونیمه و الکن از زبان سخنگویان یک موسسه خبر ی که ادعای استقلال عمل دارد نیستند. از دیدگاه سیاست دراز مدت دولت بریتانیا شاید هنوز هم رعایت حال و منافع روحانیت حاکم شیعی در ایران، همچنان معتبر باشد خبرگذاری بی بی سی کارنامه بی مانند تبدیل شدن به " تریبون خمینیسم" تا نشستن آن بر اریکه قدرت در ایران را در سابقه خود دارد. این سیاست با گذشت زمان وتغییر شرایط، میتواند در "بار خاطر نشدن" جمهوری اسلامی هم معنا می یابد.
عامل دیگر نزول نسبی اقبال بی بی سی، فعالیت حد اقل دو موسسه خبری پر بیننده، چون من تو و ایران انترنشنال در سالهای اخیر بوده است. این دو، بعد از شروع فعالیت وهر یک به شیوه خاص خود، الگو وانتخابهای بهتری را برای بینندگان ایرانی آن عرضه کرده و برتری نسبی خود، نسبت به کیفیت پایین تولیدات بی بی سی در برنامه های جاری ح.ئ نشان داده اند.

موضع پیش رو با صرفنظر از دو عامل فوق، نگاهش به عوامل دیگری است که در ارتباط و یا مستقل از 2عامل پیش گفته موجبات نزول نسبی اقبال تلویزیون بی بی سی فارسی را در درون جامعه سیاسی ایرانی منتقد حکومت ایران، و درسطح افکار عمومی مردم ناراضی درون کشور فراهم آورده است.
این عوامل را به ترتیب زیر حد اقل در 6 محور میتوان طبقه بندی کرد:

منبع: 
گروه شهاب
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: