سه گسل معرف شکاف‌های جامعه و دولت هستند، نه شکاف‌های درون حاکمیت