شتاب فرار سرمایە از ایران و غارت مملکت،

دو سال پیش بانک مرکزی ایران اعلام کرد کە در طول حاکمیت رژیم منفور اسلامی ٨٠٠ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شدەاست. همان زمان کارشناسان اقتصادی خروج این ميزان ارز از ایران را چیزی در حدود درامد نفتی ایران در زمان بعداز انقلاب اعلام کردند.

در دو سال اخیر خروج ارز از کشور شتاب بیشتری بخود گرفتە و کشور توسط غارتگران غارت میشود. یکی از کارشناسان وابستە بە رژیم بنام اسلام ذوالقدرپور در مقالەای دقیق و مستند کە در سایت دیپلماسی ایرانی انتشار یافتە و لینک ان در ذیل خواهد امد اعلام داشتە، ميزان درامد

 

دو سال پیش بانک مرکزی ایران اعلام کرد کە در طول حاکمیت رژیم منفور اسلامی ٨٠٠ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شدەاست. همان زمان کارشناسان اقتصادی خروج این ميزان ارز از ایران را چیزی در حدود درامد نفتی ایران در زمان بعداز انقلاب اعلام کردند. 

در دو سال اخیر خروج ارز از کشور شتاب بیشتری بخود گرفتە و کشور توسط غارتگران غارت میشود. یکی از کارشناسان وابستە بە رژیم بنام اسلام ذوالقدرپور در مقالەای دقیق و مستند کە در سایت دیپلماسی ایرانی انتشار یافتە و لینک ان در ذیل خواهد امد اعلام داشتە، ميزان درامدایران از صادرات بە ترکیە در سە ماهە اول ٢٠٢٠ ، ٢٧٠ میلیون دلار بودە اما ایرانیان در همان سە ماه حدود دوبرابر این رقم در ترکیە خانە خریدەاند. 

در سالها اخر کشورهای ترکیە، اسپانیا، گرجستان، یونان، کانادا و ارمنستان بە ایرانیان در ازای خرید یک باب خانە بە ارزش ٢٥٠ هزار یورو اقامت بدون مجوز کار میدهد و از این طریق این کشورها بە ثروت هنگفتی دست یافتەاند. صاحبان املاک در خارج بطور میانگین دوهزار یورو هزینە زندگی در ماە دارند کە انهم از ایران واریز میگردد. حجم خروج ارز از مملكت بقدرى زياد است كه تنها ايران توان همچون چپاولى دارد. 

بررسی ابعاد گوناگون این مسئلە کار کارشناسان حوزە اقتصادی است، دانش بندە در این زمینە سطحی و ناکافی است اما از نظر من مهم است بدانیم چە طیفی از ایرانیان در غارت مملکت و فرار سرمایە نقش دارند؟ غارتگران از دستە میهن پرستانند یا تجزیە طلب؟ 

در نگاە اول اقازادەها ( بخوان حرام زادەها ) و دوم مرکزنشینان از عاملان خروج سرمایە از مملکت هستند. این طیف از ایرانیان کە اغلب داعیە وطن پرستی دارند دیگران را معمولا تجزیە طلب میخوانند در ردیف اول دزدان مملکت هستند، تعدادشان کم نیست و تنها در اسپانیا طبق امار سفارت ایران در ان کشور بیش از دە هزار نفر ایرانی در اسپانیا اقدام بخرید خانە کردەاند. این امارها تنها مربوط بە ایرانیانی است کە مستقيما از ایران اقدام بخرید ملک میکنند و ایرانیان مقیم اروپا و امریکا نمیشود. 

چپاولگران و غارتگران مملکت عموما فارس هستند چون بدليل شدت فقر در کوردستان هیچ کوردی از توان مادی و ثروت باداوردە برخوردار نیست و اتفاقا بدلیل فقر شدید در کوردستان بخش اعظم کوردهای مقیم خارج از کشور دغدغە حمایت مادی از بستگان خود در ایران داشتە و سالانە مبالغ زیادی پول از طریق کوردهای خارج از کشور بە مملکت سرازیر میشود کە از نظر اقتصادی انتقال پول به كشور حمايت از اقتصاد مملکت محسوب ميشوند اما فارسها با خروج ارز از مملکت چوب حراج بە مملکت زدەاند. حال نظر دهید کدامیک تجزیە طلب هستند

 

https://www.dw.com/fa-ir/خروج-۸%DB%B0%DB%B0-میلیارد-دلار-از-ایران-در-۴%DB%B0-سال/a-43436169?fbclid=IwAR2cs7IskxKjr64Tfm1TBu7gJshI9evNPJ-_wurA_VumehXs6MsUj7HC90s

 

http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1991732/فرار-سرمایه-های-اقتصادی-و-اجتماعی-ایران-به-ترکیه-و-زنگ-خطرهایی-که-به-صدا-درآمده-است?fbclid=IwAR0fcGP0gxShl7ELlFbEgLYPjgoT2mrxR_CDGD5M51TwXENlpgV_Og_u5Xs

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: