پناهگاه‌های مجللی برای تعداد قلیلی افراد خوشبخت در دست ساخت است