رفتن به محتوای اصلی

داس مرگِ ناموس پرستی وزن ستیزی حکومت اسلامی برگردن زنان ودختران ایران
30.05.2020 - 00:12

داس مرگِ ناموس پرستی وزن ستیزی حکومت اسلامی برگردن زنان ودختران ایران.

بهروز ستوده

تصادفاً قاتل رومیناها درایران اسلامی همه مرد هستند وتصادفاً قاتل ها همه ازمردان خانواده وفامیل هستند! تصادفاً مردان"ناموس پرست" اقدام به کشتن مادران وزنان ودختران وخواهران خود کرده اند! تصادفاً درآگهی مجلس ختم رومینا، نام قاتل که تصادفاً مرد است درصدرنام سوگواران وبازماندگان مقتول که تصادفاًهمه مرد هستند میدرخشد، گوئی که دختربچه کشته شده، مادروبستگان زن نداشته است! وتصادفآ زنان درقانون اساسی وسایرقوانین جمهوری اسلامی ازحقوق مساوی با مردان برخوردارنیستند وهمه جا باید تحت قیمومت وسرپرستی مردان باشند! وتصادفاً درقانون جزای جمهوری اسلامی، سنگسارودست وپا قطع کردن وکورکردن وشلاق زدن وغیره قید شده است وتنها جائی است که تبعیضی بین زن ومرد وجودندارد و قانون "شرع مقدس" همه را به یک چشم نگاه میکند!

آنچه در مقدمه آمد خطاب به آن دسته ازگماشته های حقوق بگیرومزدورهای بی جیره ومواجب حکومت اسلامی درداخل وخارج است، که تلاش میکنند خشونت علیه زنان ایران وقتل های ناموسی را درحکومت داعشی جمهوری اسلامی کم رنگ کنند. اینان با ادعای سخیفی که گویا قتل وخشونت علیه زنان درهمه جای دنیا رواج دارد ومنحصر به ایران نیست، میخواهند ازافشای حکومتی که بنیادش برآپارتاید جنسیتی واسارت زنان ایران بنا نهاده است طفره روند. اما اینان نمیگویند که 1- ماهیت خشونت علیه زنان درسایرکشورها با خشونت علیه زنان درنظام جمهوری اسلامی متفاوت است وانگیزه ها ومحرک های این دوخشونت قابل قیاس با یکدیگر نیستند.درجوامع پیشرفته حفظ ناموس وآبروانگیزه خشونت وارتکاب جنایت علیه زنان نیست. 2- درجوامع پیشرفته برخلاف جمهوری اسلامی، قانون، سیستم آموزش وپرورش، نهادهای مدنی جامعه ودرمجموع همه چیزعلیه خشونت است وخشونت ورزان به اشد مجازات میرسند. پس کسانی که با جهانی جلوه دادن خشونت علیه زنان دانسته یا نادانسته تلاش میکنند جمهوری اسلامی و قوانین آنرا که مظهر و مروج خشونت وزن ستیزی درجامعه است را تطهیرکنند، یا نادان اند ویا جیره خوارحکومت اسلامی.

معصومه ابتکارمعاون رئیس جمهوری درامورزنان دردولت روحانی، همان گروگانگیروتروریستی که همراه با یاران اش که ازدیوارسفارت امریکا بالا رفت ومردم ایران تا امروزصدها هزاردلارتاوان عمل "انقلابی" آنان را پرداخته اند، دیروزاعلام کرد: "به دنبال قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله‌ای که پدرش او را به دلایل "ناموسی" کشت، بحث لایحه امنیت زنان در هیات دولت مطرح شده و قرار است به آن رسیدگی سریعی بشود" اودربخش دیگری ازسخنان خود میگوید:"البته این فاجعه خاص کشور ما نیست و در تمام دنیا نیزاتفاق می‌افتد" لایحه ای که معصومه ابتکارازآن سخن میگویدهشت سال پیش برای تصویب، حتی به مجلس و شورای نگهبان هم نرسید ومحسنی اژه ای سخنگوی وقت قوه قضائیه آنرا مخالف مبانی شرعی اسلامی که موجب تزلزل خانواده میشود دانست وقبل از رسیدن به مجلس وشورای نگهبان مدفون شد. معصومه ابتکاربرای عوامفرینی وآبی برآتش خشم مردم ریختن است که وعده به جریان انداختن آن لایحه را میدهد، غافل ازاینکه تنها لایحه ای میتواند امنیت زنان ایران را تأمین کند لایحه است که سرنگونی حکومت اسلامی را توسط مردم این سرزمین تضمین نماید.

رومینا اولین قربانی قتل ناموسی درایران نیست وآخرین نیز نخواهد بود. حکومت خامنه ای آماری بدست نمیدهد که مردم ایران وجهان بدانند درهرسال وطی 41 سال گذشته چه تعداد زن ودخترایرانی قربانی قتل های ناموسی شده اند، اما همه میدانند روزی نیست که قتلی ناموسی ویا خودسوزی زنی ودختری درگوشه وکنارایران، داغ ننگ جدیدی برپیشانی حکومتی که اساسش برزن ستیزی،جهل پروری وناموس پرستی گذارده شده است ننشانند. حکومت زن ستیزی که هدف غائی خود را به اسارت درآوردن تام وتمام زنان جامعه وتبدیل آنان به ابزاری دردست مردان برای تولید مثل ورفع نیازهای جنسی قرارداده است ودربوق تبلیغاتی خود از"کرامت ونجابت و..." زن مسلمان واینکه چه ارج وقربی نزد خدا و پیغمبروائمه دارد، سخن میگویند!

داس مرگی که بدست پدری سنگدل برگردن دخترش فرودآمد، اگرچه اورا بعنوان تنها قاتل ومجرم معرفی میکند، اما دراین میان قاتل فقط پدررومینا وهمدستانش نیستند که با مجازات آنان پرونده قتل بسته شود، قاتل اصلی این پرونده وتمام قتل های ناموسی وخودسوزی ها و خودکشی ها وظلم وستمی که برزنان ودختران ایرانی رواداشته میشود، شخص خامنه ای ونظام اسارتباراسلامی اش میباشند که با ترویج فرهنگ خشونت وناموس پرستی درجامعه ودرمیان مردان ، موجب تمام ناهنجارهای اجتماعی شده اند. پدرسنگدل رومینا محصول ودست پروده فرهنگ ونظام ناموس پرست جمهوری اسلامی است. نظامی که ازفردای بقدرت رسیدن درایران با برقرارکردن آپارتاید جنسیتی دراین کشور، خشونت وتبعیض علیه زنان ایران را قانونی ونهادینه کرده است. درکنار پدرسنگدل رومینا، حکومت اسلامی باید محاکمه شود که 41 سال است با تمام قوا وابزارهای قانونی وفرهنگی وتبلیغاتی وآموزشی خود مشغول ترویج وتبلیغ ناموس پرستی واِعمال خشونت علیه زنان درجامعه میباشد.       

حرف آخر:

برای حفظ "ناموس خانواده" داس مرگ برگردن چند رومینای دیگرباید فرود آید تا مردان ایرانی فریاد برآورند که دیگربس است این همه جنایت وتبعیض وتحقیرعلیه مادران وخواهران وهمسران ودختران ما؟ برای حفظ "ناموس اسلام" همه روزه وبطورسیستماتیک چندهزارزن ایرانی باید درخانه ومحل کارو کوچه وخیابان مورد اذیت وآزارو توهین وتحقیر اراذل واوباش حکومتی قرارگیرند که مردان ایرانی نسبت به این همه ظلم وستم حساس شوند وآنرا به مثابه توهین وتحقیربه خود تلقی کنند؟ آنهمه سنگسارواسیدپاشی برسروصورت زنان وآنهمه شلاق ها وزندانها و تجاوزهای جنسی کافی نیست تا غیرت انسانی مردان ایرانی به جوش آید وبه دفاع ازحقوق پایمال شده زنان ایران قیام کنند؟ چندسال دیگروچند هزار زن آزادیخواه وبرابری طلب باید به زندان بروند وشکنجه واعدام شوند ودراعتراض ها وخیزش های خیابانی کشته ومجروح شوند تا مردان ایران بفهمند که رفتاروقوانین حکومت اسلامی با نیمی ازجامعه ایران وحشیانه وضدانسانی است وباید برچیده شود؟ چقدرفهم این موضوع برای بسیاری ازمردان ایرانی دشواراست که بدانند زن ایرانی ناموس هیچکس نیست بلکه انسانی است آزاد ومستقل وبا حقوق مساوی با مردان؟ درک این حقیقت برای بسیاری ازمردان ایرانی چقدردشواراست که به جُرم دخترمتولد شدن نمی توان نیمی ازجامعه را از حقوق طبیعی وانسانی اش محروم کرد وزن را تحت سرپرستی وقیمومت مرد قرار داد؟

 بشنویدازحنجره خونین رومینای 13 ساله صدای رسای زن ایرانی درخلال انقلاب مشروطیت ایران را که ما چه آسان دستاوردهای آنرا برباد دادیم. گوئی این تصنیف که صد واندی سال قبل سروده شده وصف حال امروز ماست .

ای زنان ایران   

تا به کی درافسوس

زیردست مردان

تا به چندمحبوس

درچنین محیطی

دختران ایران

تا به کی خموشی

ای زنان ایران

هیچکس خبرنیست

فکرخیروشّرنیست

ای رجال ایران

زن مگربشرنیست

چنددرحجابی

تابه کی به خوابی

ازوجودشیخ است

این همه خرابی

مملکت خراب است

ملت اش به خواب است

ای زنان ایران

وقت انقلاب است. https://youtu.be/ksWRXIi_3rY

 

9خرداد 1399

29 می 2020

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

بهروز ستوده

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.