نواصولگرایان، سورپرایز مجلس اسلامی
30.05.2020 - 08:34

شاید در میان سە طیف اصلی راەیافتە بە مجلس شورای اسلامی، یعنی اصولگرایان، نواصولگرایان و پایداریها، نواصولگرایان مورد توجەترین و نیز بعنوانی ناشناختەترینها باشند.

اصولگرایان سنتی بعنوان طیفی قدیمی و جاافتادە در سیاست ایران دارای ویترین خاص سیاسی خود و با اصول سیاسی شناختەشدە هستند، آنان با پایبندی بە اصول اولیە نظام، هموارە بعنوان جناح اصلی مقابل اصلاح طلبان خود را معرفی کردەاند.

پایداری ها هم بعنوان یک نیروی اصولگرا کە بعدها راە خود را جدا کرد و بعنوان جناح راست اصولگرایان، با سیاستهای افراطی خود شناختە می شوند نیز جریان شناختەشدەای هستند.

اما نواصولگرایان علیرغم پایە عام اصولگرائی خود و وجود چهرەهای شناختەشدەای مانند قالیباف کە شخصیتی نظامی با سابقە کار در سپاە پاسداران است، پس از اعلام گفتمان جدید خود تحت عنوان نواصولگرائی بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری در مقابل روحانی، و با اعلام اینکە معتقد بە گفتمان جدید و جذب نیروی جوان بە طیف اصولگرائی هستند، نیروی جدیدی در بافت اصولگرایان هستند کە هنوز بە اندازە دو جناح دیگر نە شناختەشدە هستند و نە امکان عرضە دیدگاهها و عمل خود را در صحنە سیاسی کشور داشتەاند.

بنابراین می توان گفت این جناح سورپرایز مجلس یازدهم خواهندبود.

در تحلیل نواصولگرائی گفتەشدەاست کە نگاە این نیرو بە جذب طبقە متوسط ایران است کە عمدتا پایگاە طبقاتی اصلاح طلبان در جریان انتخابتهای متنوع در ایران بودەاند. قالیباف سعی در جذب این بخش از جامعە ایران را دارد. اما در همان حال گفتە می شود کە در بنیان اصولگرائی و جذب این بخش از جامعە ایران تناقض وجود دارد، زیرا کە لازمە این جذب، تغییر در بنیانهای فکری جریان اصولگرائیست.

از طرف دیگر قالیباف با پیشینە نظامی ـ امنیتی خود و پروندە سرکوب گازانبری دانشجویان کە هنوز بشیوە علنی بازخوانی در آن از طرف او صورت نگرفتە، از توان جذب طبقە متوسط ایران برخوردار نیست.

اما با این حساب نمی توان امکان دگردیسی هائی از نوع احمدی نژاد را در قالیباف و جریان منتسب بە او در آیندە منتفی دانست. اصولگرایان مثل همیشە دغدغە تضعیف بیشتر اصلاح طلبان را دارند و این عنصر بە منش سیاسی بخشی از آنان در شکل نوگرائی بشیوە خودشان تبدیل شدەاست. اما همان اندازە کە احمدی نژاد در جذب طبقە متوسط ایران موفق بود، جریان نواصولگرائی هم بە همان اندازە موفق خواهدشد. تمام طیفهای اصولگرای ایران در نظام جمهوری اسلامی ناقل و حافظ خواستهای همان بخش از جامعە سنتی ایران باقی خواهند ماند کە رویای خود را در ماندگاری نظام عمدتا بە شیوە کنونی می بینند.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما