جای ظالم و مظلوم در ایران عوض شده. تا یکی نشویم، یکی یکی کشته می شویم