فیس بوک و برچسب
06.06.2020 - 12:50
طبق اخبار، شرکت فیس بوک تصمیم گرفتەاست با زدن برچسبی خاص بە رسانەهائی کە وابستە بە دولتها هستند آنها را در فضای این شبکە مشخص کند. قدم بعدی این شبکە اجتماعی ممانعت از درج آگهی هائی از این رسانەهاست کە مخاطبانش آمریکائی باشند. این حرکت فیس بوک از جملە شامل حال شبکە پرس تیفی ایران و البتە شبکەهای خبری وابستە بە چین و روسیە می شود. فیس بوک رسانەای آمریکا را از این لحاظ معافیت بخشیدەاست! و بدین ترتیب چنین شبکە عظیمی کە علی الاساس مظهر گلوبالیسم و عرصە حضور آزادانە مردم و رسانەهای گوناگون است، دست بە انتخاب سیاسی در عرصە رقابت میان دولتها می زند؛ و این چنین شرکتهای مظهر جهانی شدن و پست مدرنیسم بە دامان ناسیونالیسم می غلطند.
 
محرز است کە در جریان انتخابات چند سال پیش آمریکا کە ترامپ در آن بە پیروزی رسید، همیشە روسیە مورد تهاجم دمکراتهای آمریکا بودە کە با دخالتهای خود در انتخابات ریاست جمهوری این کشور بە پیروزی ترامپ کمک قابل توجهی کردەبود. کە البتە چنانکە بعده مشخص شد بخش مهمی از این کمکها از طریق کار رسانەای در شبکەهای اجتماعی صورت گرفتەبود. گویا ایران نیز همان هنگام در مقیاسی بە این کار پرداختەاست، هرچند هیچگاە معلوم نشد کە آیا این کشور در کلیت خود بە نفع جناح خاصی در آمریکا وارد این گود شدەبود یا نە.
 
آنچە ما در رابطە با سیاست کلان ایران در پیوند با انتخاباتهای آمریکا شاهد آن هستیم، اعلام مواضع خامنەای است کە هموارە با نظری منفی بە جناحهای رقیب در آمریکا نگریستە و پیروزی هیچکدام را حامل نتیجە مثبت و تعیین کنندەای برای جمهوری اسلامی ندانستە. او همیشە حامل نگاهی بشدت منفی بودە و هیچگاە برخوردی مثبت از خود ارائە ندادەاست.
 
از طرفی دیگر استراتژی روسیە کە فعالانەتر عمل می کند استراتژی انتخاب مشخص (در لایەهای پنهان سیاست) در میان افرادیست کە برای انتخابات آمریکا خود را کاندید می کنند و این از جملە بە یمن پیوندها و روابط نسبتا گستردەای امکان پذیر می شود کە این کشور با ایالات متحدە در سطوح مختلف دارد، امری کە ایران از آن بری است و بنابراین ناچار است در اتخاذ سیاست نسبت بە آن یا در هیات یک برخورد عمومی و کلی ظاهر شود و یا در بهترین حالت بە نوع برخورد کشورهای رقیب آمریکا بیشتر توجە نشان دهد.
 
اما این مانع از آن نمی شود کە در سطوح دیگر جمهوری اسلامی، از جملە در سطح نهادها و جناحها ما شاهد تکرار همان برخورد خامنەای باشیم. تجربە نشان می دهد کە سپاە پاسداران و تندروها از انتخاب ترامپ خشنود بودند بە این دلیل کە پیروزی او برجام را از بین می برد و بە این ترتیب جناح میانەروها و اصلاح طلبان در ایران بشدت تضعیف می شدند. امری کە بخودی خود منجر بە فراهم کردن بسترهای پیروزی سپاە و تندروها در آیندە می شد. البتە بە همان قیاس هم میانەروها و اصلاح طلبان بە پیروزی دمکراتها در کاخ سفید متمایل بودند.
 
بی گمان در مرحلە فعلی هم ما با تکرار همان مواضع سە گانە (رهبری، تندروها و میانەروها و اصلاح طلبان)، دوبارە روبرو خواهیم شد، البتە با این تاکید کە خامنەای بعنوان معمار اصلی برجام در درون سودای بازگشت دمکراتها را در دل می پروراند. و شاید بە جلو راندن قالیباف در مجلس بعنوان یک نواصولگرا کە با میانەروها و پایداری ها فواصل معینی دارد و بیشتر گوش بە فرمان رهبر است، در کل معرف تلاش خامنەای برای تقویت جناحی در مجلس است کە در شرایط عدم توان پیش بینی رئیس جمهور آیندە در کاخ سفید، درصدد است بە بهترین وجە ممکن برای حوادث آیندە آمادگی داشتە باشد. قالیباف نە از پایداریهاست کە یکسرە مخالف سیاست تامل با آمریکا باشد و نە یک میانەرو کە در شرایط بروز فردی مانند ترامپ از سختی لازم برای مقابلە با آن بی بهرە. در واقع قالیباف مظهر حضور نیروئیست کە در شرایط میانە کنونی بە هر دو طرف در هماهنگی کامل با رهبر می تواند بهترین گزینە باشد.
 
بی گمان رسانەهای ایران در شبکەهای اجتماعی، حال از هر جناح آن، بیشترین سیاست تخریب را روی ترامپ قرار خواهند داد. روسیە بە ماندگاری ترامپ علاقمند است و ایران از ادامە حضور او نگران. پس برچسبهای فیس بوک در عمل کمک چندانی بە کسی نخواهدکرد، زیرا کە رقبای خارجی هم گوناگون عمل خواهندکرد.
 
 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما