استقلال طبی جرم نیست!!
13.06.2020 - 17:54

استقلال طلبی جرم نیست،

 

اخيرا سایت فارس نيوز وابستە بە حاکمیت در نوشتەای جالب اما جانبدارانە کە لینک ان در زیر در دسترس است  بە بررسی  تب و تاب أستقلال خواهی در برخی ایالتهای امریکا و دفاع از ان پرداختەاست. فارس نیوز انگونە  وانمود کردە کە در صورت تجزیە امریکا ان کشور دیگر ابرقدرت نخواهد بود و جهان ارام خواهد گرفت. 

 

فارس نیوز برای بررسی کار خود خارج از تاریخچە استقلال خواهی برخی ایالتهای امریکا امارهایی از نظرسنجی و خواستە جدایی انان نشان دادە کە اگرچە اینگونە امارها و خواستە مردم از ازرشهای نهادینە شدە جوامع غربی خصوصا امریکا و کشف جدیدی نیست  اما سایت مذکور چە اهدافی را دنبال میکند قابل تامل است. 

 

 باید بخاطر اورد رژیم ایران هیچگاە از استقلال مردم اوسیتیهای جنوبی گرجستان کە ریشە ایرانی دارند و سال ٢٠٠٨ از گرجستان جدا شدند حمایت نکرد و تاکنون  استقلال انان را بە رسمیت نشناختە اما چە شدە کە مبلغ تجزیە امریکا شدە  است. همین سایت در دورە بحران بعداز تقلب انتخاباتی سال ٨٨  سایت کلمە منسوب بە موسوی را بخاطر درج ویژەنامەای بزبان تورکی و کوردی بە تجزیە طلبی متهم نمود اما حال خود بگونەای دیگر مبلغ تجزیە در جایی دیگر برامدەاند!. 

 

نویسندە متن << از تگزیت تا کالگزیت؛ صدای استقلال‌طلبی آمریکایی‌ها مدام بلندتر می‌شود >> در جایی دلایل روشن برای استقلال خواهی مردم ایالت کالیفرنیا اوردە و می نویسد کە ( استقلال‌طلبی در کالیفرنیا معمولا دلایل اقتصادی ندارد؛ دلایل مهم‌تری دارد. شاید از همه مهم‌تر اینکه ساکنان کالیفرنیا گمان می‌کنند از جریان قدرت و روند تصمیم‌گیری‌های کلان برای ایالات متحده کنار گذاشته شده‌اند…. و در جای دیگر نوشتە کالیفرنیا ثروتمندترین ایالت امریکاست ). از نوشتە یادشدە  میتوان ایالت کالیفرنیا را با ایالت خوزستان ایران مقایسە کرد و متوجە شد کە شباهتهایی میان ان دو ایالت هست. دو  ایالت ثروتمند کە هر دو از سیاست کلان کنار گذاشتە شدەاند…. 

 

 

 این اولین بار نیست کە سایت یادشدە از تجزیە امریکا می نویسد و قبلا هم بدان پرداختە است اما انچە بنظر میرسد اینگونە اقدامات  فریبندە،  فرار بجلو  و  باتوجە بە  ماهیت غیر انسانی رژیم در برخورد با تجزیە طلبی کە دارد چندش اور است، زیرا همانگونە کە قبلا ذکر شد و در  گزارش فارس نیوز هم امدە  استقلال خواهی در امریکا جرم نیست و  بعنوان یک حق هم در قوانین ان کشور در نظر گرفتەشدەاست اما موضوع تجزیە خواهی در ایران نە اینکە جرم محسوب میشود حتی امکان  نظرسنجی برای میزان استقلال خواهی ملتهای غیرفارس نیست و سالیانە دهها نفر بجرم  تجزیە و اقدام علیە تمامیت ارضی اعدام میشوند. لازم بە یاداوریست تنها یک مورد نظرسنجی کە بطور زیرزمینی دراذربایجان بود انجام گرفتە بود نشان دادە بود  کە ٥٥% مردم اذربایجان خواهان جدایی از ایران هستند. 

 

نکتە اخر اینکە اگر حاکمان ایران فکر میکنند  با تجزیە امریکا جهان ارام خواهد گرفت مطمئنا با تجزیە ایران خاورمیانە برای همیشە بە ارامش خواهد رسید. 

https://www.farsnews.ir/news/13990302000054/از-تگزیت-تا-کالگزیت-صدای-…

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما