نابودی ارزش ها در ایالت متحده

‎در سه سال اخیر ، در ایالت متحده ، بی ارزش ها جایگزین ارزش ها شده اند . اعتراضات اخیر , فریادی است بر این شرایط و جایگزینی بی ارزش ها . خیزش جوانان آمرییییشترین آنان سفید پوست هستند ) اعتراضی است بر آسیب های ایجاد شده توسط رهبری موجود آمریین وضیعت برای چهار سال دیگر ، تحمل آن دشوار تر و احتمالن اعتراضات گسترده تر می شود .

 

‎در سه سال اخیر ، در ایالت متحده ، بی ارزش ها جایگزین ارزش ها شده اند . اعتراضات اخیر , فریادی است بر این شرایط و جایگزینی بی ارزش ها . خیزش جوانان آمرییییشترین آنان سفید پوست هستند ) اعتراضی است بر آسیب های ایجاد شده توسط رهبری موجود آمریین وضیعت برای چهار سال دیگر ، تحمل آن دشوار تر و احتمالن اعتراضات گسترده تر می شود .

‎در درازای تاریخ آمریی دوم به بعد) - آمریی بسیارانی به عنوان قدت برتر و الگویین الگو سازی ها برای سایی رنگ شده است ، و دیگر ، ساییلی به الگو برداری از ایالت متحده ندارند .
‎ اقدامات نادرست ریاست جمهوری در رسیدگیید 19 و ناتوانی و تاخیر در مهآر آن و قرنانییش از ۱۱۶یالت متحده آسیب زده است. ایرادات این زییلی برای الگوبرداریییی ها هرگز آنطورییجه شیوع ویروس در معرض تهدید قرار گرفته، از سوی یی تهدید نشده بود و نیز خطر آلودگی با ییروس ، بحران های اقتصادی ، تنگناهای اجتماعیی روانی ، در سال های آتی بیی شود.

‎عدم پایبندی رهبریی ایالات متحده به ارزش های لیی یی دیگر از دلاییان مییعض و خارجی ستیزی در ایالت متحده از بسیاریی اروپایییل ان نژادهای متفاوت و جذب الیت هایی دیگر و ایجاد ساختار استوار ان می باشد . اما در سه سال پیش جامعه آمریی ناگواری روبرو شده است . مهمترین تنگناها ی ایالت متحده را بدین گونه می توان رقم زد :
‎۱-قطب بندی (پولاریزسی
‎۲- شدت عمل علیه خارجی ها و اقلیت ها،
‎۳- خشونت ها علییروهای امنیتی
‎۴- حمله رئیس جمهوری به مطبوعات آزاد و نهاد های مدنی ،
‎۵- یی و پاشیدگی رهبریی و رفتارهایییی استبدادی انتظار می رفتند.

‎ سیاست خارجی در ایالت متحده مسیر نا راستی را به پیش مییگاه خود به عنوان قدرت برتر آسیبی جدی بزند . یی از ویژگی های مهم سیاست خارجی ترامپ بازنگری یا عقب نشینی از توافق های بین المللییگران به آمرییی تاثیر منفی داشته است. افزون بر این ، دولت ترامپ بیش از اندازه از مجازات های اقتصادی برای تحمیل خواسته های خود به ساییی رویه دولت ترامپ از تحریم ها سبب شده بسیارییگزینی برای دلار باشند.
‎ نظرسنجییان میییاری در دوره دونالد ترامپ اعتماد خود را به رئیس جمهوری ایالات متحده از دست داده اند.
‎چالش نین ایالات متحده و چین جدی شده و یاد آور دوران جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروییحاتی بین اییوه هاییی , همچون دوران جنگ سرد است . با رشد ناگهانی اقتصاد چین و تبدیل شدن آن به یی از قدرت های برتر جهانی، رهبریی آمرییت لیی آمریین این مساله را می دانند.

‎در صورت " تغییر " نیافتن این شرایط در انتخابات در پیش رو , شرایط ناگواری برای آمرییییان می توان پیش بینی .

rezaalavim@yahoo.com

June- 13 - 2020

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: