قاضی منصوری را ولش، نامه عاشقانه امام خمینی را دریاب!