آخوندی که از شطرنج صحبت کند، دهنش سرویس است. امام خمینی هم که حلالش کرد