رژیم جنایت پیشە ایران بازهم جنایت افرید

رژیم مرتجع و فاسد ایران بە سیاست ضد انسانی خود علیە ملت کورد ادامە میدهد. رژیم مذهبی ایران غرق در بحرانهای داخلی و خارجی، تداوم بیدادی و بی عدالتی، علیرغم اینکە کوردستان را بە پادگانی نظامی تبدیل نمودە و از هر جهت مردم را تحت فشار قرار دادە، در منطقە نیز با دیگراشغالگران کوردستان بویژە ترکیە علیە ملت ما توطئە و در دیگر بخشهای کوردستان تهاجم نظامی می نماید. زندانها در ایران از جوانان کورد تنیدە شدە و طبق گزارش کمیسر حقوق بشر سازمان ملل بیش از نیمی از زندانیان ایران کورد هستند. سیاست شکنجە، ترو

 

 

 

رژیم مرتجع و فاسد ایران بە سیاست ضد انسانی خود علیە ملت کورد ادامە میدهد. رژیم مذهبی ایران غرق در  بحرانهای داخلی و خارجی، تداوم بیدادی و بی عدالتی، علیرغم اینکە کوردستان را بە پادگانی نظامی تبدیل نمودە و از هر جهت مردم را تحت فشار قرار دادە،  در منطقە نیز  با دیگراشغالگران کوردستان بویژە ترکیە علیە ملت ما توطئە و در دیگر بخشهای کوردستان تهاجم نظامی می نماید. زندانها در ایران از جوانان کورد تنیدە شدە و طبق گزارش کمیسر حقوق بشر سازمان ملل بیش از نیمی از زندانیان ایران کورد هستند. سیاست شکنجە، ترور و تهدید در بالاترین سطوح پیرو و ارزشهای انسانی و اخلاقی را زیر پا می نهد. بطور روزانە و بە بهانەهای واهی جوانان کورد را اعدام و در اخرین مورد یک اسیر جنگی بنام هدایت عبداللە پور را اعدام کردەاست. 

 

زندەیاد هدایت عبداللە پور بعداز بە اسارت درامدن، زیر شکنجە  و در طول اسارت در مکان نامعلوم نگهداری شدە بود. در محاکمە صوری بە اعدام محکوم و سرانجام اجرا گردید. رژیم خون اشام ایران انچنان معیارهای انسانی را بە سخرە گرفتە کە در چند سال اسارت و حتی زمان اعدام امکان ملاقات  بە خانوادەاش را ندادند. 

 

همانگونە کە اشارە گردید هدایت اسیر جنگی بود و در یکی از جنگهای نزدیک اشنویە بە اسارت درامدە بود. بر اساس موازین جهانی حقوق بشر اسرای جنگی نباید اعدام شوند. اما عملکردرژیم ایران با هیچیک از موازین حقوق بشر سنخیتی ندارد و بە پروتکلهای جهانی حقوق بشر ارزش قاێل نیست. 

 

رژیم واپسگرای ایران اگر نگاهی بە منطقە و سرنوشت دیکتاتورها بیاندازد متوجە خواهد شد دیر یا زود بە سرنوشت انان گرفتار خواهد شد.  بدیهی است رژیمهایی کە بر اساس سرکوب و کشتار بنا و بە حیات خود ادامە میدهند با خشم  فروخفتە مردم روبرو خواهند شد وانچە مبرهن است کارنامە سیاە حاکمان ایران این واقعیت را  نشان میدهد کە  سرنوشت حقیرانەتری از دیگر دیکتاتورها در انتظارشان خواهد بود. 

 

کنگرە ملی کوردستان ضمن محکومیت شدید اعدام هدایت عبداللە پور با خانوادە، رفقای همرزمش و مردم کوردستان بکلی همدردی  می نماید. همزمان در وجود او یاد تمام شهدای راە ازادی کوردستان را بیاد می اورد و مقابل انان سر تعظیم فرود  و اطمینان میدهیم راە شهدا تا تحقق  ازادی ادامە دارد. 

هیئت رهبری کنگرە ملی کوردستان ک.ن.ک 

٢٥.٠٦.٢٠٢٠ بروکسل

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: