آیا پیمان 'شیر و اژدها'؛ چین و ایران در برابر آمریکا؟