موقع آن فرا رسیده است؛ که….« گز را با گز بشکنیم »!

شکستن گز با گز، یکی از ضرب المثل های منطقی ایران مان است؛ که در بین هم میهنان عزیز اصفهانی مان بسیار رایج می باشد. گزهای لذیذ و خوشمزه اصفهان در مدل های متفاوت تولید شده و به مشتریان آنها ارائه می شوند. در میان انواع این گزها، نوع گرد، و دایره ای شکل آن بیش از بقیه مشتری و خریدار دارد. اما خوردن آن به راحتی انواع لقمه

موقع آن فرا رسیده است؛ که….« گز را با گز بشکنیم»!

 

شکستن گز با گز، یکی از ضرب المثل های منطقی ایران مان است؛ که در بین هم میهنان عزیز اصفهانی مان بسیار رایج می باشد.گزهای لذیذ و خوشمزه اصفهان در مدل های متفاوت تولید شده و بهمشتریان آنها ارائه می شوند. در میان انواع این گزها، نوع گرد، ودایره ای شکل آن بیش از بقیه مشتری و خریدار دارد. اما خوردنآن به راحتی انواع لقمه ای گز اصفهان نیست. زیرا به خاطر بزرگبودن اش، نمی توان آن را یکباره در دهان گذاشت و میل نمود.بعضی ها که می خواهند این نوع گز را نوش جان بکنند؛ سعی مینمایند که آن را به وسیله یک شیء سنگین بشکنند و بخورند. اما بااین روش، آن را به تکه های ریز خورد می کنند؛ که خوردن اش زیادگوارا و دلچسب نیست. ولی خود اصفهانی های عزیزمان که بر اینامر واقف می باشند. با کوفتن دو قطعه گز بر روی همدیگر، بهراحتی آن را به چهار تکه تقسیم می کنند و می خورند. بر همیناساس می باشد که این ضرب المثل پر مغز و گویا در میان ایشانرواج یافته است: « گز را با گز بشکنید. تا نتیجه مطلوب را به دستبی آورید. »!

از اینرو، نگارنده این نوشتار بر سر آنم؛ که با بهره گیری مطلوب ازاین تمثیل گویا، آن را جهت رساندن هدفم از نگارش این مطلب،جهت درک بیشتر خوانندگان آن مورد استفاده قرار بدهم. تاعرایضم را آسان تر مطرح کرده باشم؛ و مفهوم درست آن را، موردتوجه دوستان عزیز قرار بدهم!

هرچند که ملایان زهرآگین و ستمگر حاکم بر ایران مان، به لحاظمحتوا و کیفیت مثبتی که هیچگاه نداشته و ندارند و نخواهند داشت.کم ترین تشابهی با گز خوشمزه و گوارای اصفهان نصف جهان مانخواهند داشت. اما از آنجائی که « در مثل مناقشه نیست » ؛ناگزیرم که تا از بخشی از مجموعه ننگین خودشان بهره گیری کنم؛و به عزیزان هم میهن برسانم؛ که با استفاده از این بخش، چگونهخواهند توانست. به نهایت بی کفایتی و فساد و خبث اخلاقی ودزدی و جنایت پیشه گی این قوم ظالم و اشغالگر در میهن شان پیببرند؟ چرا که …… « کسی که با مادرش زنا کند با دیگران چهخواهد کرد؟»!

 در اصل های سوم، چهل و سوم ، و صد و پنجاه و سوم قانوناساسی هر چند مبتذل مبتذل رژیم ننگین آخوندها آمده است: «هرگونه قراردادی، که موجب چیره گی بیگانه بر منابع طبیعی -اقتصادی، و آرتش، فرهنگ و دیگر شؤنات کشور گردد ممنوع است. »!

 چگونه است که خامنه ای و روحانی و سایر دست اندرکاران پلیداین حاکمیت ننگین، بدون توجه به سه اصل نامبرده بالا در قانوناساسی حکومت اشغالگر خودشان، آن را نادیده گرفته و با چینیها، قرارداد اجاره دادن جزیره کیش به مدت پنجاه سال، و واگذاریسه میدان بزرگ نفتی و گازی ایران به چینی ها به مدت بیست و پنجسال، و فروش نفت ایران به چین، سی درصد پائین تر از نرخمعمولی آن، و دریافت کردن بهای طلای سیاه ایرانزمین از ایشان،یا به پول چینی ها و یا مبادله با اجناس بنجل و بدون کیفیت ایشان،و استقرار پنج هزار نیروی امنیتی - نظامی چینی در خاککشورمان، ارائه امتیاز گسترش راه آهن ایران به چینی ها، و تسلیمنمودن مجوز استفاده چینی ها از آب های خلیج پارس و دریایعمان، برای ماهیگیری در مناطق متعلق به ایران به این این چشمبادامی های مکار، آن هم به مدت بیست و پنج سال، آیا نادیده گرفتنقانون اساسی خود ابلیس شان نیست؟!

 بدون تردید چنین است و خواهد بود. اما رسیدن بوی سرنگونی کاخظلم و ستم شان به مشام آخوندهای سلطه گر و خودکامه و زیادهطلب، ایشان را بر آن داشته است. تا هر چه سریع تر، همه چیزایران و ایرانی را، به پول نقد تبدیل کنند؛ و سپس بر مرکب پیروزیخود سوار بشوند و از ایران بگریزند!

 احتمالا این پرسش برای تان پیش آید؛ که وقتی ایشان نفت و گازو……. را به چینی ها واگذار کنند؛ و در برابر آن به جای پول،اجناس بدون کیفیت چینی را تحویل بگیریند. چه پولی به دست شانخواهد رسید؛ که از آن جهت تحقق بخشیدن به مطامع شخصیخودشان سوء استفاده نمایند؟! پرسش به جائی است، اما ایشانرندتر و زرنگ تر و شیادتر از آنی هستند؛ که به اندیشه من و شمایایرانی خطور کند!

 آنها از این به بعد، به جای ارسال پول نقد و تسلیحات جنگی براینایبان تروریست خودشان در منطقه و یا فراتر از آن، هر آنچه را کهاز چینی ها دریافت خواهند نمود. را برای « حشد الشعبی » ، «الکتائب » ، « حوثی ها » ، « حزب الله » و بشار اسد و سایرمزدوران جنایتکار خویش خواهند فرستاد؛ و پول هائی را که ازخزانه مملکت به آنان می دادند. را برای خودشان خواهند انباشت.تا در شرایط اضطراری که به زودی برای شان فرا خواهد رسید.همه آن را برای خودشان بردارند و از ایران بگریزند!

 اما ایرانی های غیور و دلاور، چنین اجازه ای به این اشغالگرانضد ایرانی و تروریست پرور نخواهند داد. تا دسترسی به مطامعسودجویانه و ستمگرانه شان را محقق نمایند و به ریش ملت ایرانبخندند!

 اکنون به درستی وقت آن رسیده است؛ که ایرانیان دلاور درونمرزهای میهن مان، به این تازی تباران اشغالگر میهن شان، بهخاطر رهائی ایران از اشغال این ستمگران، و نیز آزاد سازیخودشان از زیر بار سنگین حضور این یاغیان در کشورشان، یک «بلوف » سیاستمدارانه تاریخی به آنان بزنند؛ و به بهانه زیر پاگذاشته شدن اصول قانون اساسی کشورشان توسط این جانیان، ومراوده های غیر اصولی و خلاف معیاری های قانون اساسیخودشان با چینی ها، جهت مبارزه با این قرارداد ننگین و بدعاقبت، به پا خیزند و در جای جای ایرانزمین، به حاکمیت رسوایآخوندی، و دولت بی کفایت جمهوری پلید آخوندی، و سایر قوا ونهادهای مملکتی زیرمجموعه این حاکمیت استبدادی و فناتیکبشورند؛ و حیثیت نداشته ایشان را زیر یک علامت سؤآل بزرگ نابودگردانند!

 دوستان شفیقی در ایران، که بیش از ما از موقعیت کنونی هممیهنان درونمرزی مان اطلاعات به دست می آورند می گویند: خبرداریم که هم میهنان به جان آمده مان در داخل ایران، عزم شان راجهت یک مبارزه جانانه و موفق علیه این اشغالگران غاصب وچپاولگر جزم کرده اند. تا به امید اهورای یگانه هر چه زودتر، ریشهظلم و اعمال ایران برباد ده این جنایتکاران را، از خاک گرانبهایسرزمین باستانی خویش بر کنند؛ و همگی شان را از حیطه یقدرت و اعتبار در میهن همیشه سرافراز شان ساقط نمایند!

 البته که چنین خواهد شد. چون که مردم دلیر ایران بر این باورند؛ کهجز خودشان هیچ مددکاری نخواهند داشت؛ و فقط و فقط باید بهاراده آهنین و آرمان بزرگ ملی خویش تکیه کنند. تا شر اینغارتگران را از سر خود و کهندیارشان کوتاه سازند. بدیهی استکه : « خواستن توانستن است »!

 « من این دو حرف نوشتم **** چنان که غیر ندانست

تو هم به رسم امانت **** چنان بخوان که تو دانی» !

  

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: