روسیه و چین برای هیچ ملتی توسعه و دموکراسی به ارمغان نیاورده‌اند