قرارداد ایران با چین یاداور قرارداد رژی

ايران برای ترکیە نیز همانند گاوشیردهی شدە کە خروج ارز و سرمایە بسوی ترکیە کمتر از قرارداد یادشدە نیست. بنابە برخی امار دوازدە هزار شرکت در ترکیە در امر پولشویی با ایران فعال هستند کە ترکیە از ترس امریکا كار پولشويى و قاچاق را بە شرکتهای کوچک سپردەاست. انتقال ارز بە ترکیە از ایران انچنان زیاد است کە اقتصاد ترکیە را بخوبی شکوفا کردەاست. وزیر خارجە ترکیە برای حفظ ثروتهای باداوردە از ایران در جریان سفر اخیر وزیر خارجە ایران اعلام کرد کە پایبند بە تحریمهای امریکا نخواهد بود.

 

کسانیکە با تاریخ معاصر ایران اشنایی دارند میدانند کە در سال ١٨٩٠ میلادی قراردادی میان ماژور جرالدتالبوت صاحب کمپانی رژی با ناصرالدین شاە قاجار امضا گردید کە بموجب ان تمام محصولات توتون کشاورزان ایرانی بە شرکت رژی واگذار و کشاورزان حتی از نگهداری مقدار کمی از محصولات خود محروم بودند. شرکت یادشدە دستشان در کنترل محرومان جامعە ایران باز بود. قرارداد ظالمانه اى کە متعاقب ان بە قیام تنباکو انجامید و زمینە سقوط حکام قاجار را بدنبال داشت.

قرارداد اخیر ایران با چین نیز از جهات بسیاری مشابە قرارداد رژی و حراج انرژی ایران بە چینیهاست. خزانه دربار قاجار خالى و خزانه اخوندها نيز خاليست. زندەیاد دکتر محمد مصدق تلاش زیادی کرد تا با استفادە از سیاست موازنە منفی نفت ایران را ملی کند و این مهم را بە قیمت جانش برای مردم ایران بدست اورد، اما اخوندهای ایران برای حفظ بقای خود چوب حراج را بە ایران زدە و قرارداد مزبور را با چینیها بستەاند.

علاوە بر تحمیل قرارداد یادشدە، مطمئنا چینیها برای حفظ منافع خود مسائل امنیتی خود را مشابە کاپیتالاسیون بە حاکمان ایران تحمیل خواهند کرد کە انهم یاداور احیای قانون کاپیتالاسیون کە سقوط رژیم شاە را بهمراە داشت.

نکتە اخر اینکە، ایران برای ترکیە نیز همانند گاوشیردهی شدە کە خروج ارز و سرمایە بسوی ترکیە کمتر از قرارداد یادشدە نیست. بنابە برخی امار دوازدە هزار شرکت در ترکیە در امر پولشویی با ایران فعال هستند کە ترکیە از ترس امریکا كار پولشويى و قاچاق را بە شرکتهای کوچک سپردەاست. انتقال ارز بە ترکیە از ایران انچنان زیاد است کە اقتصاد ترکیە را بخوبی شکوفا کردەاست. وزیر خارجە ترکیە برای حفظ ثروتهای باداوردە از ایران در جریان سفر اخیر وزیر خارجە ایران اعلام کرد کە پایبند بە تحریمهای امریکا نخواهد بود.

در این میان انچە قابل تامل است این است کە ایا مردم ایران بە این وطن فروشی عریان اعتراض میکنند و همانند دوران تنباکو بپا می خیزند یا تسلیم وطن فروشان دینی میشوند؟

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: