فردا نماز جمعە در ایا صوفیا برگزار میشود
23.07.2020 - 22:50

 

 

باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا در اولین سفر خارجی خود بعداز اغاز ریاستش در سال ٢٠٠٧ بە ترکیە رفت تا بلکە ترکیە را بعنوان الگوی جهان اسلام معرفی کند. 

کشورهای غربی بعداز حوادث ١١ سپتامبر بفکر تعامل با نوعی از اسلام افتادند و از میان اسلام تورکی در المان، اسلام افریقایی در فرانسە و اسلام هندی در بریتانیا بە تعامل و سرمایەگذاری روی اسلام تورکی پرداختند. تا ان زمان اردوغان چهرەای معقول و مقبول از خود نشان داد و جهان را مجذوب خود کرد. این ظاهر فریبندە دوام نیافت و اوباما اندکی قبل از پایان دوران ماموریتش گفت هیچگاە نمیدانستم اردوغان تا این حد فریبندە است. 

اسلام تورکی بە برکت اردوغان بە بلایی بدل شدە کە نە فقط جامعە تورکیە را سالها بە عقب راندە است جهان را نیز تهدید میکند. چندی پیش روزنامە Right نروژ گزارشی از مساجد تورک تهیە کردە و نشان دادە کە تورکها ١٥ مسجد با هزاران عضو دارند کە زیر نظر اردوغان هستند. جهت اطلاع مساجد تورک در نروژ و اروپا زیر نظر سازمان دیانت تورکیە و سازمان دیانت نیز مستقیما با اردوغان در ارتباط است. اکثر رستورانها و مارکتهای تورک زیر نظر مساجد و بطور سیستماتیک باهم در ارتباط و بازوی مالی حزب اردوغان هستند. 

در حالیکە در ایران نماز جمعە از رونق افتادە، زنان ایرانی در یک مبارزە سخت برای برداشتن حجاب اجباری هستند در سایە رژیم اسلامی اردوغانی زنان تورک محجبە و مساجد عصر طلایی خود را میگذرانند و رسانەهای تورکیە چنان با شور و شعف بە برگزاری نماز جمعە ایا صوفیا می پردازند گویی تازە بە دین اسلام گرویدەاند. 

رجب اردوغان اگاهانە این حرکات را طبق زمانبدی و درست در سالگرد قرارداد لوزان انجام میدهد تا از کانال دین هم عرق ملی تورکها را برانگیزد هم در صفوف اپوزسیون شکاف ایجاد کند. از این منظر روسای تمام احزاب تورکیە در نماز جمعە شرکت خواهند بغیراز حزب دموکراتیک خلقها HDP. حال تصور کنید کشوری با این حاکمیت و ملت بە اروپا بپیوندد چە تبعات مخربی برای بشریت ببار خواهد اورد؟ 

مذهب وسیلەای در تورکیە برای اعمال حکمرانی و اسلام برای انان هویت است. اتاتورک بارها در سخنرانیهایش گفتە بود کە باید استانبول را بە جهنم مسیحیان و بهشت مسلمانان تبدیل کنند. با این وجود ایا صوفیای مسیحیان را بە حالت موزە دراورد اما اردوغان انرا بە کانون ارتجاع تغییر داد. 

سخن اخر اینکە تحجرات دینی در تورکیە چنان رشد یافتە کە بعید بنظر نمی اید اسلامگرایان الفبای لاتینی ان کشور را بە عربی برگردانند و بە دوران عثمانی برگردند. انچە از فضای سیاسی تورکیە بچشم میخورد پتانسیل همچون رویکردی وجود دارد.
https://www.rights.no/2019/09/avsloring-erdogan-har-ni-moskeer-og-15-…

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما