چرا مردم محدودیت‌های مربوط به کرونا را رعایت می‌کنند یا نمی‌کنند؟