دستگاه زمین‌خواری اوقاف هر ۲۶ دقیقه یک سند تازه به نام خود ثبت می‌ کند