قتل قاضی منصوری در جایی خارج از هتل و با دستپاچگی انجام شد!