اگر مراسم گروهی محرم و کنکور ممنوع نشود ،تلفات روزانه کرونا به ۱۶۰۰ نفر می‌رسد