با انقلاب سوم و سرنگونی نظام می توان به اعدام ها در ایران پایان داد!

چوبه های بلند دار در حکومت اسلامی در انتظار گردنفرزان دلیر ایران اند تا بخیال خام سران نظام، نقطه پایان بر مقاومت ایرانیت گذاشته شود و ایران و جامعه ایرانی، در منجلاب اسلامیزاسیون دفن شود.
 

چوبه های بلند دار در حکومت اسلامی در انتظار گردنفرزان دلیر ایران اند تا بخیال خام سران نظام، نقطه پایان بر مقاومت ایرانیت گذاشته شود و ایران و جامعه ایرانی، در منجلاب اسلامیزاسیون دفن شود.

پنج تن از شهروندان ایران و فرزندان دلیر بختیاری که در خیزش 1396 شرکت داشتند، به اعدام محکوم شده اند. این اعدام ها تداوم کشتارهائی ست که اسلامگرایان از هنگام قدرتگیری شان در ایران آغاز کرده اند. شعارهای پاسیفیستی و منفعلانه "اعدام نکنید" در ایران طنین افکنده است.

پس از چهل یکسال تجربه سرکوب، تجاوز، غارت و قتل عام فرزندان ایران، هنوز از سران حکومت اسلامی تقاضا می شود که اعدام نکنند؟!

بس کنید ترحم خواهی و گدائی آزادی در بارگاه خلفا را!

بس کنید خودفریبی را!

اعدام در اسلام و نظام اسلامی امری ایمانی، سیاسی و دینی بوده و با سیستم سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک حکومت اسلامی عجین است.

بایستی ریل مبارزه را تغییر داد!

جامعه ایرانی از زیر بار توهم به اسلام سیاسی و اسلامگرایان خارج شده و دیگر به جانیان حاکم اجازه نمی دهند بنام اسلام تحمیلی، فرزندان ایران را اعدام کنند.

پنج تنی که قصد گرفتن جان های شیرین شان را کرده اند، فرزندان دلیر بختیاری هستند که در صف مقدم مبارزه در خیزش 1396 قرار داشتند. آنها متعلق به مردمانی از ایران هستند که بیش از نود درصد نفت، گاز زیر پای شان است و اگر متحد شوند، می توانند نه تنها حکومت اسلامی ، بلکه هر رژیم دیگر در فردای ایران را با بستن شیرهای نفت و گاز، فلج کنند.

این پنج تن متعلق به مردمان منطقه ای در ایران هستند که تاریخ مدون در دفاع از ایران و آزادی دارند و می توانند نقش بزرگی در مقام شهروندان آزادیخواه، لائیک و سوسیال دمکرات در نگارش تاریخ فردای ایران داشته باشند.

جامعه شهروندی ایران نیاز به همبستگی سوسیال، لائیک دمکراتیک و ملی دارد. ایران ما دیگر تاب تحمل حکومت اسلامی و هیچ فرستاده ای از سوی الله، ایزد، امریکا، انگلیس، روسیه و ..  را ندارد. ایران نیازمند انقلابی هدفمند و برخاسته (جوشیده) از تاریخ خود و نیازهای کنونی انسان قرن بیست و یکم است. ایران اسلامزده، چاره ای جز انقلاب سوم ندارد! انقلابی که تمام خلاء های دو انقلاب مشروطه و بهمن را پر کند و بر ثقل آزادی، داد، دمکراسی و جمهوری خودمدیریت شهروندی، پی ریزی شود.

ایرانیان برای سیرکردن شکم های خود، برای پایان دادن به بی آبی و تشنگی مردمانی که روی چشمه های نفت و آب نشسته اند، برای پایان دادن به کولبری، برای پایان دادن کپرنشینی در بلوچستان، پایان دادن به فروش خاک (به زن ها و بچه ها هم خواهد رسید)،   برای پایان دادن به جولاندهی سفاکانه اسلامگرایان در ایران، انقلابی دیگر باید!

شعار “اعدام نکنید” را به شعار “علیه حکومت اعدام قیام کنیم” تغییر دهیم. پیش بسوی انقلاب سوم برای استقرار جمهوری خودمدیریت شهروندی – پارلمانی سوسیال و لائیک دمکراتیک در ایران!

پهلوی ها انقلاب مشروطه را خفه کردند!

اسلامگرایان از درون انقلاب ضددیکتاتوری، میوه زهرگین اسلام سیاسی را چیدند و رژیم تجاوز، غارت، جنایت و نکبت را بر ما حاکم کردند!

برای برون رفت از رژیم های مولد استبداد، اعدام، تبعیض و فقر، فاحشگی و فلاکت، در “جنبش اقدام در خیابان” به “انقلاب سوم” رای دهیم و تدارک آنرا ببینیم!

اقبال اقبالی

30.07.2020

30.08.2020

منبع: 
تریبون ایران
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: