افشاگری عفو بین الملل : مقام‌های قضایی شرایط خطرناک کرونا در زندان‌ها را پنهان کرده بودند