گفت و گو با دکتر دوشوکی : آیا فروپاشی نظام یعنی فروپاشی ایران؟