حامیان طالبان پرچم این گروه را در تهران برافراشتند