اعلام همبستگی " کمیته حمایت از بیانیه 14 نفر" با کارگران هفت تپه

هموطنان شریف وآزاده 
کارگران زحمتکش و تهیدست کشت و صنعت هفت تپه، در طول 5 سال گذشته حدود 100 باردست به اعتصاب زده اندوهم اکنون بیشتراز دو ماه است که برای بدست آوردن بخشی ازابتدائی ترین حقوق صنفی پایمال شده خود دراعتصاب اند وپاسخ حاکمیت فاسد وغارتگر جمهوری اسلامی به درخواست های قانونی وانسانی کارگران هفت تپه چه درگذشته وچه امروز، اخراج ازکارو دستگیری وشکنجه وبه زندان انداختن کارگران اعتصابی ومعترض وتهدید خانواده های آنان بوده است.

اعلام همبستگی " کمیته حمایت از بیانیه 14 نفر" با کارگران هفت تپه
به حمایت سراسری و ملی از کارگران اعتصابی برخیزیم !

هموطنان شریف وآزاده
کارگران زحمتکش و تهیدست کشت و صنعت هفت تپه، در طول 5 سال گذشته حدود 100 باردست به اعتصاب زده اندوهم اکنون بیشتراز دو ماه است که برای بدست آوردن بخشی ازابتدائی ترین حقوق صنفی پایمال شده خود دراعتصاب اند وپاسخ حاکمیت فاسد وغارتگر جمهوری اسلامی به درخواست های قانونی وانسانی کارگران هفت تپه چه درگذشته وچه امروز، اخراج ازکارو دستگیری وشکنجه وبه زندان انداختن کارگران اعتصابی ومعترض وتهدید خانواده های آنان بوده است. کارگران هفت تپه بخاطر پایداری و پیگیری در مبارزه علیه حکومت کارگرستیز جمهوری اسلامی و پیمانکارهای دست نشانده این حکومت ضد کارگر به نماد مقاومت جنبش حق طلبانه کارگران ایران در سالهای اخیرتبدیل شده وازحمایت و پشتیبانی کارگران ایران درسراسر کشورو بسیاری از نهادهای مدنی و سیاسی درداخل وخارج از کشور برخوردار شده اند.
هموطنان غارت شده و تهی دست
41 سال دزدی وغارتگری سران ووابستگان جمهوری اسلامی واجرای سیاست های ضدملی و خائنانه خمینی وخامنه ای، برای اکثریت مردمان ایران وبویژه زحمتکشان کشور جهنمی ساخته است که وصف این جهنم راآخوندهای مفتخوار صدها سال برمنبرها موعظه کرده ومی کنند، غافل ازاینکه جهنم واقعی همین زندگی پٌرمشقتی است که حکومت ولایت فقیه برای مردم ایران وبویژه کارگران ومزدبگیران شهری وروستائی درست کرده است، یعنی همان "مستضعفان"که قراربود به رفاه و خوشبختی برسند و قانع نباشند به آب و برق و مسکن مجانی! زهی بیشرمی که دست آورد حکومت اسلامی برای کارگران ومزد بگیران وتمام مردم ایران جز فقر وبیکاری واختلاف طبقاتی روزافزون ، تبعیض و ظلم و ستم وتداوم سرکوب وزندان وشکنجه واعدام معترضان ومنتقدان چیزی نبوده ونیست. خوشبختانه کارگران ومزدبگیران ایران امروز بدرستی دریافته اند که منشأ تمام بدبختی ها و فقر و فلاکتی که مردم ایران وازجمله کارگران با آن دست بگریبان هستند ناشی از ساختار فاسد جمهوری اسلامی وادغام دین ودولت است که فجایع بیشماری را تاکنون رقم زده است.
هموطنان عزیز
ادامه اعتصاب کارگران هفت تپه و پیوستن کارگران چندین واحد صنعتی درخوزستان وسایرشهرهای ایران به اعتصاب، آغاز فصل جدیدی از مبارزات مدنی کارگران و مزدبگیران ایران یعنی محروم ترین وستمدیده تری اقشار و طبقات جامعه را خبر می دهد. حکومتگران فاسد جمهوری اسلامی خوب میدانند که اگراعتصاب ها واعتراض های پراکنده کارگران و مزدبگیران ازسطح محلی خارج شده و با یکدیگر پیوند خورند ورفته رفته به شکل اعتصاب ها و تظاهرات سراسری درآیند، بزودی لحظه مرگ حکومت مطلقه خامنه ای فرا خواهد رسید. ایجاد رعب و وحشت و صدوراحکام وحشیانه اعدام برای جوانان آزادیخواه ومعترض به شرایط نکبت بار کنونی، فقط بازتاب ترس وهراس جانیان حاکم ازقیام اردوی گرسنگان خشمگین است.
ما ضمن پشتیبانی ازاعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه وسایر کارگران اعتصابی در گوشه وکنار ایران، ازتمامی نهادهای مدنی و سیاسی وحقوق بشری وهمه اقشار و اصناف اجتماعی درخواست می کنیم که کارگران اعتصابی را تنها نگذارند وبه هرشکل ممکن ازآنان و خانواده های آنها حمایت کنند که رمزپیروزی مردم ایران دراتحاد و همبستگی و تداوم مبارزه برای برچیدن حکومت داعشی جمهوری اسلامی و تحقق آزادی و عدالت اجتماعی است.
6 اگوست 2020
16 مرداد 1399

"کمیته حمایت "از بیانیه 14 کنشگر سیاسی در داخل کشور
حسن اعتمادی، بهروز ستوده، مسعود نقره کار

برگرفته از: 
ایمیل ارسالی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: