رژیم آخوندی ۲۲ سال پیش خشم یکپارچه علیه طالبان و امروز حامی پنهان آنان