رئیس سازمان اوج؛ بازجو و دست در دست سپاه؛ از تهران تا حلب