از ورود کشتی اسرارآمیز تا روزی که بندر بیروت به دوزخ تبدیل شد