اروپا موافق برجام و تحریم سلاح، مخالف مکانیسم ماشه و موشک