نگرشی کوتاه برالودگیهای مذهبی در ارمانهای سوسیالیستی و علل ان
22.08.2020 - 12:38
ابا تحجر در اندیشه نمیتوان به  ارتجاع  در جهان پایان داد.در مبارزه با ارتجاع میبایست ابتدا از تحجر در اندیشه رهایی یافت.ا
اکنون که در ایام محرم شاهد نمایش تحجر دین اسلام و مذهب شیعه در سرزمین در گروگان گرفته مان هستیم کافیست با نگرشی کوتاه  و نقد گونه به اگاهی در تحجردر اندیشه هایمان دست یابیم .به باور من ارمانهای سوسیالیستی الوده به عنصر مذهب هستند.این آلودگیها از جانب فیلسوفان متوهم مذهبی و یا احزاب مذهب گرا تولید گشته و موجب انحراف ارمانهای علمی این تفکر گشته اند. دادن امتیاز مسیح وار نجات بخش به طبقه کارگر پایه و اساس نگرش مذهبی ابتدا به مارکسیزم و سپس تفکر بلشویکی در جهان ؛ نقطه اغاز تولید این توهم دینی و علت اصلی انحراف به ارمانهای سوسیالیستی است.
بر اساس این توهم مذهبی ؛ مسیح که میبایست برای نجات جهان ظهور میکرد بزور در کالبد یک طبقه جای میگیرد. طبقه ای که با تغییر شکل در ماهیت طبقاتی در قرون گذشته خصلت انقلابی (نجات بخش) خود را در جوامع مرفه از دست داده است.تغییر ماهیتی نسبی بخاطر کسب منافع طبقاطی و کسب رفاه نسبی و در نتیجه مبارزه بی امان طبقاطی صورت گرفته است.این توهم مذهبی ابتدا توسط کودتا به ارمان انترناسیونال سوسیالیستی منتقل شده و نجات بخشی مسیح ساختگی را چهانی اعلام میکنند ! با تولید این دین جدید دولت و قدرت مقدس میگردد. نجات بخشی جهان در گرو باورمندی به دکانهای جدید التاسیس ؛یعنی کلیساهای جدید چند نبشه   (یعنی احزاب کمونیست  ) حواله میگردد.شرط ظهور مسیح نجات بخش در تسخیر قدرت توسط کلیساها ی جدید (احزاب کمونیستی) وسپس  برپایی عدل الاهی در انجام فرامین خدای جدید بر اساس احکام دینی جدید و  با برپایی دیکتاتوری پرولتاریا در غالب دولت سوسیالیستی اعلام میگردد.
اگر این تفکرات معیوب مذهبی نیست پس چیست؟ بخصوص که تجربه تاریخی (فاجعه) ظهور این مسیح توسط مذهب ارتدوکس گشته این دین توسط یکی از حواریون مقدس گشته بنام ولادیمر ایلیچ لنین و حزب بلشویکی در روسیه را شاهد هستیم.
حجم فجایع و جنایت مذهب ارتدوکس گشته این دین جدید در روسیه بلشویکی و همه دولتهای منشعب از ان در دوران معاصر کمتر از جنایت کلیساهای کاتولیک در طی قرون گذشته نیست!
به باور من بانیان این تفکرهای معیوب که برگرفته از جوامع مذهب زده و الودگیهای ذهنی و یا توهم مذهبی انان نشئت میگیرد عمدا تولید گشته اند که با انتقال این انحرافها به ارمانهای سوسیالیستی از بروز انقلاب جهانی جلوگیری کنند.اثبات این ادعا در شراکت دادن این کلیساها در تسخیر قدرت در غالب دولتهای سوسیالیست نشان بعنوان شرکای جدید تجاری در غارت جهانی و تقسیم منافع در جهان با انان است.تجربه پیروزی حاکمیت دولتهای بلشویکی و یا انشعابات ان در نصف جهان در قرن گذشته پیش روی ماست. این دولتها نه تنها اسیبی به سیستم سرمایه داری جهانی نزدند بلکه ماهیتا خود تبدیل به سرمایه داران دولتی گشتند.بقول جورج اورول تبدیل به خوک گشتند چون ماهیتا در ذات خود ؛ خوک بودند
بر اساس این فاکت تاریخی ایا میتوان پرسید که در قرن نوزدهم که  در زمانی که انقلابات جهانی میرفت جهان شمول گشته و به نابودی سیستم سرمایه داری نزدیک گشته بود و سرانجام این جنبشها حذف قدرت و نابودی کامل دولتها و برپایی حکومتهای شورایی (مدل عینی کمون پاریس)  تبدیل میگشت چرا به یک باره این انحراف تولید گشت؟! ایا این دین به عمد ؛ توسط اربابان جهان سرمایه ساخته و با حمایت انان گسترده نگشت؟!  زیرا بعد از تولید  این انحرافات و رسوخ انان در ارمانهای انقلابی و جنبشهای عظیم اجتماعی نتیجه کلی بنفع  نظام  جهان سرمایه داری تاکنون معکوس گشته استبه باور من دین مارکسیزم در نقد سرمایه داری و باعث  بروز اصلاحات اجباری  در جهان مرفه سرمایه گشت.این بزرگترین خدمت این ایدئولوژی به نظام سرمایه داری بود که در حال فروپاشی بسر میبرد! با اصلاحات ضروری و دادن نسبی رفاه به طبقه کارگر و شراکت دادن قدرت به نمایندگان سیاسی انان از ماهیت انقلابی جنبشهای کارگری کاسته شد.طبققه ملقب گشته به مسیح با کم رنگ شدن زنجیرها ماهیت نجات بخشی خود را برای همیشه از دست داد. 
سخن کوتاه ؛ با انتقال این تفکر معیوب یعنی دین مارکسیسم مخلوط با الودگی های مذهب ارتدوکس بلشویکی به سرزمینمان مذهب جدیدی ساخته گشت.شیعه زدگان کمونیست ایرانی با کمی تغییر در ماهیت کاتولیک و مذهب ارتدوکس شرط ظهور امام زمان موعود را مشروط به ادغام احکام مذهب شیعه کردند.دین الوده مارکسیزم که الوده به مذهب ارتدوکس تغییر داده شده بود؛ ماهیتا شیعه گشت. امامان فراوان سوسیالیست شیعه بیکباره با ادعای پیامبری ظهور کردند. باتقدس دهی به همه پامبران و امامان این ارمان را چندین امامی ساختند.و بدین گونه مذهب شیعه این دین جدید توسط حزب ترازو نوین توده  گسترده گشت.قدرت ارتجاع این دین و مذهب جدید  که بسان مذهب شیعه هفتاد شاخه شده بود   توسط مساجد بیشمار (دکانهای سیاسی بنام احزاب و سازمانهای  ملقب کمونیست مارکسیست لنینیست ) بیشمار گشت.
تقدس دهی به امام زاده های جدید الظهور بعنوان رهبران مقدس و غیر قابل نقد و نامگذاری مساجد (احزاب) بنام انان شدت ارتجاع فکری این مذهب جدید را از شیعه گری فزون ساخت.  مریدان این مذهب میبایست بسان امام حسین شهید صرفا با هدف شهید شدن در عملیات انتحاری (بخوان چریکی) شرکت میکردند و یا در بند زندان و دادگاهها  بنام امام علی و عدل و داد وی سوسیالیزم را تبلیغ میکردند .و یا تاریخ قتل و عام کربلا را سوسیالیستی میکردند! و یا اسلام را سوسیالیستی و یا سوسیالیزم را اسلامی میکردند.که شد. بهر حال این مذهب با پیروان میلیونی و  یا ظهور امام زمان موقت بزور ظهور گشته (خمینی ) و برپایی حکومتهای اسلامی  ضد امپریالیست نشان ! برای پیمودن راه  مقدس رشد غیر سرمایه داری میبایست غسل تعمید مذهبی و تطهیر میگشتند  همچنان که شد و میشود. مروجان این مذهب هنوز بعد از فاجعه های عظیم اجتماعی ناشی ازعلل  ناکارامدی ارمانهای انقلابی سوسیالیزم  و شکست خونین جنبشهای عظیم اجتماعی  و عدم تبدیل ان به انقلاب هنوز تشنه لب  بدنبال علل خارجی  این شکستها میگردند حال انکه علت و معلول همه این فجایع در تحجر اندیشه هایشان بوده و هست و خواهد بود .
 
سخن اخر ؛ به باور من بدون زدایش تفکرات معیوب مذهبی و دینی و متحجر ا  از ارمانهای علمی سوسیالیستی رهایی و سقوط جهان سرمایه داری و نجات بشریت امری محال است.
باریش نصیریان
در ایام محرم !سال بیست

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

باریش نصیریان

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما