تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، اسم رمز حذف مردم است