«صِلهء اَرحام»، یعنی مال مردم را بچاپ بده به بستگان خودت؟