رانت در اقتصاد خرد یکی از محرک‌های عوامل تولید و یکی از اقلام درآمد ملی است