تمرکز ترامپ تا قبل از انتخابات روی دو موضوع، برای فشار بیشتر به ایران